Οι αποστολές των ομάδων για το 1ο Μάθημα είναι:


j0163073.gifΑστέρια

Ο τίτλος του κειμένου 6 στη σελίδα 100 του βιβλίου είναι: «Οι σπηλιές έχουν γίνει σαν ένα βιβλίο».
Γράψτε τι «διαβάσατε» στο «Βιβλίο Chauvet».


Αστραπή j0282884.gif

Το περιβάλλον που έζησε ο πρώτος άνθρωπος ήταν διαφορετικό από το σημερινό, με πολλές δυσκολίες που έπρεπε να τις ξεπεράσει και να βρει λύσεις ώστε να επιβιώσει.
Η ομάδα σας είναι μία ομάδα ανθρώπων της παλαιολιθικής εποχής.
α. Επιλέξτε τον τόπο που κατοικείτε.
β. Περιγράψτε πώς εξασφαλίζετε την τροφή σας.
γ. Περιγράψτε την κοινωνική σας ζωή.


j0254441.gifΚεραυνοί

Η πιο σημαντική ανακάλυψη του ανθρώπου ήταν η φωτιά.
Να αναφέρετε με ποιον μύθο οι αρχαίοι Έλληνες προσπάθησαν να εξηγήσουν την ανακάλυψη της φωτιάς και να τον συγκρίνετε με τα ιστορικά γεγονότα της ενότητας.
Ποιο είναι το «δώρο» του ανθρώπου που τον κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα;


j0189248.gifΚομήτες

Αυτή την περίοδο ο άνθρωπος αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής καθώς κατάφερε να ελέγχει και να αλλάζει το περιβάλλον. Το άλλαξε δε σε τέτοιο βαθμό, ώστε σήμερα να γίνεται λόγος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση του πλανήτη, την κλιματολογική αλλαγή, την εξαφάνιση πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας και για πολλά άλλα οικολογικά προβλήματα.
Κρίνοντας με τα σημερινά δεδομένα, είναι ο άνθρωπος «ο μεγάλος νικητής»;